Blue Flower

ด้วย  โรงพยาบาลหนองม่วงไข่  ได้ดำเนินงานโครงการถนนพอเพียง
ในชุมชน  ปี  2560  เพื่อลดและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งมีกิจกรรมรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่      รถจักรยานยนต์  แก่บุคลากร
ในหน่วยบริการและประสานการดำเนินงานลงสู่ชุมชนทุกตำบล      โดยเริ่มดำเนินการจัดประชุมให้ความรู้แก่ อสม.ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลหนองม่วงไข่  เป็นลำดับแรก ในวันที่  13 ธันวาคม 2559 เวลา 10.30 น.เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลหนองม่วงไข่